Овог : Еселхан

Нэр : Жагаслаг

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.