Овог : Зоритбаатар

Нэр : Билэгдэмбэрэл

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.