Овог : Зоритбаатар

Нэр : Билэгдэмбэрэл

Хүйс : эрэгтэй