Овог : Зоритбаатар

Нэр : Билэгдэмбэрэл

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.