Овог : Амарсанаа

Нэр : Энэрэл

Хүйс : эмэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.