Овог : Зоригт

Нэр : Ариун

Хүйс : эмэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.