Овог : Зоригт

Нэр : Ариун

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.