Овог : Зоригт

Нэр : Ариун

Хүйс : эмэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.