Овог : Хангай

Нэр : Алтай

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.