Овог : Г

Нэр : Бадрал-Эрдэнэ

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.