Овог : Ц

Нэр : Хэнмэдэх

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
1. ХБЯам Худалдааны газарын мэрэгжилтэн, Орлогч дарга 1962 - 1972
2. ГХЯам импорт нэгдэл Орлогч дарга 1972 - 1980
3. ЗХУ-д Худалдааны төлөөлөгчийн газар Орлогч дарга 1980 - 1986
4. Баянгол зочид буудал Дарга 1986 - 1991
5. Баянгол зочид буудал Ерөнхий захирал 1991 - 1997
6. Баянгол зочид буудал ХК Дэд захирал 1997 - 2007
7. Баянгол зочид буудал ХК Зөвлөх 2007 - 0000