Овог : Ц

Нэр : Хэнмэдэх

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
1. Москвагийн УАААД сургууль Худалдааны бараа судлаач 0000 - 1962