Овог : Ц

Нэр : Хэнмэдэх

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.