Овог : Мухлааш

Нэр : Жалавдорж

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.