Овог : Мухлааш

Нэр : Жалавдорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.