Овог : Ө

Нэр : Ганзориг

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.