Овог : Ө

Нэр : Ганзориг

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.