Овог : Ө

Нэр : Ганзориг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.