Овог : Шархүү

Нэр : Эрдэнэбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.