Овог : Түмэннасан

Нэр : Оюунтүлхүүр

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.