Овог : Түмэннасан

Нэр : Оюунтүлхүүр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.