Овог : Юмжав

Нэр : Нарантуяа

Хүйс : эмэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.