Овог : Юмжав

Нэр : Нарантуяа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.