Овог : Доржпалам

Нэр : Амар

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.