Овог : Ламжав

Нэр : Цэнгүүнжав

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.