Овог : Шатар

Нэр : Идэр

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.