Овог : Шатар

Нэр : Идэр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.