Овог : Шатар

Нэр : Идэр

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.