• Мандал женерал даатгал ХХК
  • Ирүүлсэн өргөдөл гомдол

 

 

он

 

Нийт ирсэн  нөхөн төлбөрийн тоо

 

Хорооноос олгохыг мэдэгдсэн н.т тоо

 

Олгохгүй нь үндэслэлтэй

 

Шүүхэд хандахыг мэдэгдсэн

 

Олгосон нөхөн төлбөр /төгрөгөөр/

 

Хэлбэрээр

 

Өргөдөл гаргах болсон:

ЖХАЖД

ТХД

Бусад

Даатгалын хохирол үнэлгээтэй холбоотой

Даатгалын хууль тогтоомжтой холбоотой

1.

2014

9

4

2

3

11397900,00

0

7

2

0

9

2.

2015

9

4

5

0

20.209.572

2

7

0

0

9