• Хаан Даатгал ХХК ХХК
  • Ирүүлсэн өргөдөл гомдол

 

 

он

 

Нийт ирсэн  нөхөн төлбөрийн тоо

 

Хорооноос олгохыг мэдэгдсэн н.т тоо

 

Олгохгүй нь үндэслэлтэй

 

Шүүхэд хандахыг мэдэгдсэн

 

Олгосон нөхөн төлбөр /төгрөгөөр/

 

Хэлбэрээр

 

Өргөдөл гаргах болсон:

ЖХАЖД

ТХД

Бусад

Даатгалын хохирол үнэлгээтэй холбоотой

Даатгалын хууль тогтоомжтой холбоотой

1.

2014

5

2

1

1

3149700,00

2

1

2

2

3

2.

2015

2

2

0

0

14,803,380

1

1

0

0

2