• Могойн гол ХК
  • Гүйцэтгэх удирдлага болон эрх бүхий албан тушаалтан
Гүйцэтгэх удирдлага
Овог нэр Албан тушаал Компаний засаглалын сургалтанд
Б Хашбат Гүйцэтгэх захирал хамрагдаагүй
Эрх бүхий албан тушаалтан
Овог нэр Албан тушаал Компаний засаглалын сургалтанд
Мэдээлэл ороогүй байна.