Овог : Лим

Нэр : Билли

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.