Овог : Баалайхүү

Нэр : Батбилэг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.