Овог : Kim

Нэр : Chang Hwi

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.