Овог : Kim

Нэр : Chang Hwi

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.