Овог : Рэгзэн

Нэр : Эрдэнэсүх

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.