Овог : Рэгзэн

Нэр : Эрдэнэсүх

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.