Овог : Лхамсүрэн

Нэр : Даваапил

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.