Овог : Лхамсүрэн

Нэр : Даваапил

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.