• Бодь даатгал ХХК
  • Ирүүлсэн өргөдөл гомдол

 

 

он

 

Нийт ирсэн  нөхөн төлбөрийн тоо

 

Хорооноос олгохыг мэдэгдсэн н.т тоо

 

Олгохгүй нь үндэслэлтэй

 

Шүүхэд хандахыг мэдэгдсэн

 

Олгосон нөхөн төлбөр /төгрөгөөр/

 

Хэлбэрээр

 

Өргөдөл гаргах болсон:

ЖХАЖД

ТХД

Бусад

Даатгалын хохирол үнэлгээтэй холбоотой

Даатгалын хууль тогтоомжтой холбоотой

1.

2014

38

30

3

5

281197932,30

7

22

8

4

34

2.

2015

40

23

13

4

71.828.644

15

18

7

4

36