• Монголын Төмөр Зам ХК
Танилцуулга

        Төмөр замын салбарт улсын төсвийн болон гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр үүссэн өмчийг эзэмших, ашиглах, бизнесийн шударга өрсөлдөөнийг бий болгох, төмөр замын салбарт үндэсний компани бий болгох зорилгоор 2008 оны гуравдугаар сарын 5-ны өдөр Монгол Улсын Засгийн газрын 82 дугаар тогтоол гарч, мөн сарын 20-ны өдрийн Төрийн өмчийн хорооны шийдвэрээр “Монголын төмөр зам” ТӨХК байгуулагдсан.

Үйл явдлын мэдээ
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ч. Баасандаш Монголын Төмөр Зам ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Н. Ариунболд Монголын Төмөр Зам ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Д. Мөнхтуяа Монголын Төмөр Зам ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн