Овог : Чойжил

Нэр : Баасандаш

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.