• Амар Даатгал ХХК
  • Ирүүлсэн өргөдөл гомдол

 

 

он

 

Нийт ирсэн  нөхөн төлбөрийн тоо

 

Хорооноос олгохыг мэдэгдсэн н.т тоо

 

Олгохгүй нь үндэслэлтэй

 

Шүүхэд хандахыг мэдэгдсэн

 

Олгосон нөхөн төлбөр /төгрөгөөр/

 

Хэлбэрээр

 

Өргөдөл гаргах болсон:

ЖХАЖД

ТХД

Бусад

Даатгалын хохирол үнэлгээтэй холбоотой

Даатгалын хууль тогтоомжтой холбоотой

1.

2014

3

2

0

1

1651400,0

1

2

0

2

1

2.

2015