Овог : М

Нэр : Алексис

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.