Овог : М

Нэр : Батсүрэн

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.