Овог : Ж

Нэр : Эрдэмбилэг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.