Овог : Д

Нэр : Артаг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.