Овог : Надмид

Нэр : Баяртсайхан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.