Овог : А.В

Нэр : Ушаков

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.