Овог : Шегебай

Нэр : Сабит

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.